Skellefteåuppropet frågar landstingråden

Vi har från Skellefteåuppropet ställt en rad frågor till ledande politiker i landstinget. Och fått svar av landstingets högste tjänsteman:

 

Fråga till Karin Lundström

Enligt uppropet i Skellefteå finns det 40 stycken geriatriker i Umeå (har inhämtats via telefonlista), motsvarande 1,5 i Skellefteå. Hur ser fördelningen ut? Hur många tillhör länsdelen Umeå, länssjukvården respektive regionvården?

Svar: På geriatriskt centrum i Umeå finns 8 st. läkare med specialistkompetens i geriatrik. Utöver dessa finns en verksamhetschef och två professorer med geriatrisk kompetens. I primärvården, på Mariehems resp. Tegs HC finns vardera en läkare med geriatrisk kompetens bl. a. med uppdrag i särskilt boende. Det finns ingen särskild organisation för geriatrik på länsnivå eller för regionvård.

Landstinget fördelar inte läkare på central nivå. Varje verksamhetschef på klinik eller hälsocentral styr själv hur enheten ska bemannas och vilka kompetenser som bäst tjänar uppdraget.

Fråga till Peter Olofsson

Enligt uppropet i Skellefteå så finns det ingen hudläkare i Skellefteå utan kontakten tas via telemedicin. I Umeå finns det däremot 13-14 stycken läkare. Hur många av dessa tillhör länsdelen Umeå, länssjukvården respektive regionvården? Kan man inte placera någon av dessa i Skellefteå?

Svar: Hudkliniken är en läns- och regionklinik. Det har bedömts mycket oekonomiskt att upprätta separata hudkliniker i Lycksele respektive Skellefteå med tanke på uppdragets storlek. Hudkliniken i Umeå har en liten läkarnumerär och relativt stor besöksvolym. Det har därför bedömts oförsvarligt att använda möjlig läkarkonsultationstid till restid mellan Umeå och Lycksele resp. Skellefteå. Samtliga hudläkare är därför stationerade till kliniken i Umeå.

Utvecklingen inom telemedicin har dessutom reducerat behovet av antalet konsultationer på plats, då bildöverföringen blivit ett pålitligt konsultationsredskap. Detta sparar in ett stort antal patientresor. Både från sjukhusen och hälsocentraler.  

Fråga till Peter Olofsson

En tanke då landstingets administration slogs ihop och lades i Umeå var att minska administrationen och effektivisera. Dessutom har det lagts sparkrav på administrationen i många år. Hur mycket har landstingets administration minskat från ihopslagningen till nu?

Svar: "Administration" kan vara ett samlingsnamn på stöd till patientrelaterad verksamhet inom ekonomi/redovisning, personalfrågor och kommunikation. Det kan också vara utvecklingsstöd och

Ärendehantering och politiskt stöd på landstingsnivå. Av det förstnämnda finns stödet både i centrala staber och fördelat på enstaka kliniker/hälsocentraler. Efter den sammanslagning som refereras till finns bl.a. ekonomi, HR, kommunikation och Memeologen organiserat i centrala staber med personer utlokaliserade till länets olika sjukhus.

Generellt har landstingets staber ålagts personalneddragningar som procentuellt är större än övrig verksamhet och också genomför dessa. Eftersom administration finns både centralt och på kliniknivå går det inte enkelt att beskriva effektiviseringen i minskat antal tjänster eller minskad kostnad.

Fråga till Peter Olofsson

Hur mycket sparade landstinget när Orkidén las ned?

Svar: Slutenvårdsplatserna i Orkidén lades ned 2009 efter låg beläggning och en förfrågan från kirurgkliniken att reformera den palliativa verksamheten. I samband med nedläggningen överfördes medlen till det palliativa teamet i öppen vård. Avsikten var således inte att göra ekonomiska besparingar.

2013-10-23

Anders Sylvan
Landstingsdirektör

Postat 2013-12-04

 

 

Till Skellefteåuppropets startsida