Referat från utfrågning av de politiska partiföreträdarna från norra länsdelen av Västerbotten den 16 augusti 2014 på Guldtorget i Skellefteå

Första timmen framförde Åke Söderlunds orkester med vokalissan Tuttan Renholm en rad gamla schlagers.

Andra timmen var det dags för korta ja/nej frågor med i vissa fall fördjupning.

Utfrågarna: Kurt Boman och Annica Bray

Frågeställarna Kurt Boman och Annica Bray startade utfrågningen med några uppvärmningsfrågor där politikerna visade vad de tyckte genom att välja ja eller nej via utdelade flärpar.

Panelen bestod av det röda laget, landstingsrådet & hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Karin Lundström (S), socialnämndens ordförande Kenneth Fahlesson (S), landstingspolitikern Anders Hård (Mp) och landstingskandidaten Ylva Nordquist Hedlund (V).

Det blå/gröna laget bestod av vice oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M), hälso- och sjukvårdsnämndens vice ordförande Carin Hasslow (Fp), landstingskandidat Håkan Jansson (Kd) och kommun & landstingspolitikern Daniel Ögren (C).

o      Tycker Ni att det är en rättvis fördelning av resurserna mellan Umeå och Skellefteå?
Alla partiföreträdare visade NEJ.

o      Tycker ni att ambulansflygets ledningscentral skulle ha placerats i Skellefteå?
Alla partiföreträdare visade JA.

o      Tycker ni att vi i likhet med Norrbotten behöver ett sjukvårdsparti?
Alla visade NEJ.

o      Behövs en platschef med mandat på lasarettet?
Förvånande nog var alla partiföreträdare eniga om att det behövs, med olika motiveringar.

o      Tycker ni att sjuksköterskeutbildningen i Skellefteå ska vara webbaserad?
Alla tillfrågade visade NEJ via sina flärpar.

o      Ska det finnas speciella akutläkare och mer personal på akuten?
Detta var en fråga som inte följde någon partilinje. De röda visade NEJ och majoriteten av de blå/gröna visade JA:

o      Ska det finnas hospiceplatser på lasarettet?
Socialnämndens ordförande (S) tyckte inte att det behövdes.
Folkpartiets representant tyckte att det behövdes för de yngre som är i livets slutskede. Landstingsrådet påpekade att det var svårigheter att belägga Axlagårdens platser i Umeå.

o      Satsas det tillräckligt på primärvården?
Det röda laget visade JA och det blå/gröna laget visade NEJ.

o      Tycker ni att hälsocentralen i Skelleftehamn ska flyttas till Ursviken?
Här visade alla partiföreträdare JA.

o      Tycker ni att det ska finnas privata vårdcentraler?
Det övervägande svaret var JA. V:s representant tyckte att i så fall skulle det vara intraprenad, kooperativ etc. Inga vinster till kapitalister.

o      Tycker ni att landstinget ska anta en nollvision för suicid?
Alla visade JA.

o      Har psykiatrin tillräckligt med vårdplatser?
Det röda laget visade JA medan de blå/gröna visade NEJ.

o      Ska Hopp projektet införas enligt försöksmodellen?
Alla visade JA med sina flärpar.

o      Kan ni tänka er att höja skatten?
Alla utom moderaterna visade JA.

o      Är budgeten ett mål eller ett medel?
Viss förvirring uppstod men de flesta ansåg ekonomin måste vara i balans.

o      Har Region Västerbotten (RV) någon framtid?
Alla partier visade NEJ men landstingsrådet påminde om att RV kom till för att det skulle bli en storregion av de fyra nordliga länen.

o      Finns det tillräckligt med äldre- och trygghetsboenden i kommunen?
Socialnämndens ordförande menade att det var balans mellan tillgång och efterfrågan och för att möta den kommande efterfrågan finns planer på fler boenden under mandatperioden. Flertalet av de blå/gröna menade att det finns för få platser.

o      Som avslutning på andra timmen frågade Kurt Boman om klinisk forskning ska bedrivas i Skellefteå.
Alla partiföreträdare visa JA.

Tredje timmen var det så dags för politikernas att under högst fem minuter redovisa sina visioner för kommande mandatperiod

Först ut var Ylva Nordquist Hedlund (V). Ylva menade att sjukvården måste se till hela människan och att människan ska vara i centrum. Alla ska ha en god hälsa och det ska ges vård efter behov. Sjukvården ska vara fri från privata vinster.

Näst på tur var Håkan Jansson (Kd). Håkan menade att vården måste kunna bota och att hela människan ska vara i centrum.

Sedan blev det Daniel Ögren (C). Det ges en likvärdig vård över hela länet. Man måste också på ett bättre sätt stötta äldres hälsa. Det behövs fler trygghetsboenden. Det måste vara bättre ordning och reda och arbetsgivaren måste bli bättre. Utveckla samverkan mellan landstinget och kommunerna och lasarettet ska stärkas som akutsjukhus.

Andreas Löwenhöök (M) menade att sjukvården skulle prioriteras och att man måste satsa på en fungerande äldrevård. Bort med överbeläggningarna och skapa ändamålsenliga lokaler.

Karin Lundström (S) sa att vi har bra hälso- och sjukvård och det ska vi värna om. Viktigt är att samverkan mellan landstinget och kommunen fungerar på ett bra sätt.

Fler utbildningsplatser behövs och det måste till mer statsbidrag för nu har vi en underfinansierad vård. Vi vill se en strukturförändring från sjukhusvård till primärvård och egenvård. Viktigt att klara personalförsörjningen och framtida rekryteringsbehov.

Carin Hasslow (Fp) tyckte att personalförsörjningen var en mycket viktig fråga. Det ska finnas en långsiktig personalpolitik. Personalen i centrum. Vi vill satsa på platschef, hopprojektet hospice och en mellanvårdsavdelning. Vi vill också satsa på primärvården.

Kenneth Fahlesson (S) vill ha en välfärd av god kvalitet och att man får hjälp när man behöver det. Inga delade turer. Samverkan med landstinget så att läkare kan göra hembesök. Vi vill också titta på läkemedelsförbrukningen.

Anders Hård (Mp) menade att folkhälsoarbetet måste utvecklas. Viktigt är också att vi har en ekonomi i balans. Viktigt med Norrbotniabanan. Statsbidragen måste öka.

Åtgärda sjuka hus med läckande tak osv. Utvecklad specialisering av lasarettets verksamhet.

 

2014-08-18 Tage Ljungholm