Stadgar för den ideella föreningen SKELLEFTEÅUPPROPET

Org.nr:802470-2196

§ 1.        Ändamål

Föreningen – som är opolitisk – har som uppgift att verka för att sjukvård/äldrevård inom Skellefteå kommun ges en positiv utveckling, innebärande bl. a ett fullvärdigt lasarett och fullvärdiga hälsocentraler i Skellefteå.

Bilda bred och folklig opinion med starkt medborgerligt engagemang.

I detta arbete äger föreningen att på ett fruktbart och konstruktivt sätt:

1. Söka samarbete med de huvudmän som berörs av föreningens intresseområde – Landstinget i Västerbottens län och Skellefteå kommun – och hos dessa påkalla de förhållanden som föreningen anser behöver åtgärdas.

2. Verka fristående för att utveckla och påverka vårdens utveckling inom Skellefteå kommun.

3. Söka samarbete med andra föreningar inom norra delen av länet för att samordnat utveckla vården.

§ 2.        Medlemskap

Föreningen skall vara öppen för enskilda som vill verka för föreningens ändamål.

Medlemskap erhålles och gäller så länge den av årsmötet beslutade medlemsavgiften betalas.

§ 3.        Styrelse

Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande och lägst 6 och 2 suppleanter. Styrelsen utses för en period av 2 år (växelvis)

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör, ansvarig för hemsidan och annan erforderlig funktionär.

Styrelsen är gemensamt ansvarigt för föreningens förvaltning och verksamhet.

Styrelsen är beslutsmässig när minst 3 styrelseledamöter är närvarande.

Styrelsen planerar och genomför de aktiviteter som hänger samman med föreningens mål och syften och handlägger alla löpande göromål.

 

§ 4.        Årsmöte

Årsmöte ska hållas senast 15 mars.

Räkenskapsår är kalenderår, dvs. 01.01 – 31.12

Kallelse till årsmöte ska ske minst 2 veckor före mötet. Ärenden som skall tas upp till behandling vid årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar före årsmötet.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

-          val av mötesordförande och mötessekreterare

-          godkännande av kallelse och dagordning

-          val av 2 justerare tillika rösträknare, att tillsammans med ordföranden justera protokollet

-          styrelseberättelse och kassarapport

-          verksamhetsberättelse

-          revisorernas berättelse

-          fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

-          val av styrelse

-          val av ordförande

-          val av ersättare

-          val av revisor och revisorersättare

-          val av valberedning

-          verksamhetsplan och budget

-          fastställande av medlemsavgift

-          val av firmatecknare

-          medlemsmotioner

-          övriga frågor

§ 5.        Revision

Årsmötet väljer 1 revisor och 1 ersättare. De ska granska styrelsens förvaltning och verksamhet. Efter genomförd revision överlämnas revisionsrapporten till styrelsen för behandling på årsmötet.

§ 6.        Stadgar

Beslut om stadgar och stadgeändringar tas på årsmötet eller på ett extra årsmöte.

§ 7.        Upplösning av föreningen

              Vid upplösning tillfaller föreningens eventuella tillgångar

              ”Medicinsk forskning i Skellefteå” PG 444 81 29-9

 

              Stadgarna antagna 2012-12-07 Reviderade 2013-03-08 och 2016-09-25

 

Till startsidan för Skellefteåuppropet